Elts dy't wend is Frysk te sprekken hoeft him foar ús net te ferbrekken. Fan hûs út binne wy stânfries, Westergeast leit ommers om'e hoeke fan'e doar. Wy binne der net allinnich foar digitale tsjerke-oargels, mar ek foar advys by restauraasjes en grut of lyts ûnderhâld fan piipoargels. By hast alle tsjerken is it itselde: ûnkunde en gjin ferstân fan saken kostje faaks in ûnnedich slompe jild. Dat kin stikken foardieliger. Troch ús tadwaan besparje tsjerken tûzenen euro's foar deselde kwaliteit en faaks ûnder tafersjoch fan jo eigen adviseur.

Us earste besyk en advys kostet neat en makket jo al in stik wizer. Foar digitale tsjerke-oargels fine jo ynformaasje op de Nederlânsktalige side fan Allen oargels.

 

Copyright: Allen Organ Benelux 2022 - Realisatie: Dogravo Drukwerkverzorging, Damwâld