Elts dy't wend is frysk te sprekken hoegt him foar ús net te ferbrekken. Fan hûs út binne wy stânfries, Westergeast leit ommers om'e hoeke fan'e doar. Wy binne der net allinnich foar digitale tsjerkeoargels, mar ek foar advys by restauraasjes en grut of lyts ûnderhâld fan piipoargels. By hast alle tsjerken is it itselde: ûnkunde en gjin ferstân fan saken kostje faaks in ûnnedich slompe jild. Dat kin stikken foardieliger. Troch ús tadwaan besparje tsjerken tûzenen euro's foar deselde kwaliteit en faeks ûnder tafersjoch fan jo eigen adviseur.

Us earste besyk en advys kostet neat en makket jo al in stik wiizer. Foar digitale tsjerkeoargels fine jo ynformaasje op de nederlânstalige side fan Allen oargels.

 

Allen: in klank en kwaliteit niet te evenaren

Copyright: Allen Organ Benelux 2018 - Realisatie: Dogravo Drukwerkverzorging, Damwâld